Tutustu yhdistyksemme jäseniin!


Keskustelemme jäsentemme kanssa ajankohtaisista teemoista, ja siitä miten ne näkyvät ja tuntuvat hallitustyössä. Esittelyvuorossa Mikko Moilanen.

Miten päädyit hallitustyöskentelyn pariin ja kuinka monta vuotta sinulla on hallitustyökokemusta?

Olen lähes koko yli 30 vuotisen työurani ollut johdon tehtävissä ja kiinnostuin yritysjohtamisesta jo varhain työurallani. Hallitustyöskentely on ollut minulle luonnollinen laajennus yritysjohtamisen operatiivisille tehtäville ja mahdollisuus kanavoida vuosien varrella hankittua runsasta yritysjohdon kokemusta ja syvää kiinnostustani yritysten jatkuvaan kehittämiseen myös hallitustyön kautta.

Ensimmäinen hallitustehtäväni oli parisen kymmentä vuotta sitten Vancouverissa Kanadassa työskennellessäni siellä Nokian toimintojen johtajana. Olin tuolloin British Columbian provinssissa toimineen teknologiakonsortion hallituksen jäsenenä. Varsinaisessa hallitustyössä olen vielä alkutaipaleella noin 15 hallitustyövuoden kokemuksellani.

Minkälaisissa hallituksissa olet/olet ollut mukana?

Tällä hetkellä minulla on vain yksi hallituspaikka pienehkössä tamperelaisessa metallialan yrityksessä. Hallitustehtäviä on matkan varrella ollut laidasta laitaan: kanadalaisesta brasilialaiseen yritykseen, startupeista pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtajuuteen sisältäen laajan toimialakirjon metallialasta eläinten lisääntymistieteeseen. Kaikki ovat omalla tavallaan olleet hyvin mielenkiintoisia ja hyvin erityyppisiä.

ARVOT JA VASTUULLISUUS
Miten voidaan varmistaa, että yrityksen arvot heijastuvat hallituksen päätöksissä ja toiminnassa?

Yritysjohdon neuvonantajana pohdin paljon johtamisen kokonaisuutta ja tarkastelen yritysjohtamista nimenomaan kokonaisuutena, johon myös arvot sisältyvät. Olen nähnyt urallani monenlaisia arvototeutuksia ja liiankin usein sellaisia, jossa arvot eivät kuitenkaan tule todeksi arkipäivässä.

Organisaation osallistaminen arvojen määrittelyyn on arvokasta ja tarpeen, mutta hallituksen tulee lopulta päättää arvot ja ennen kaikkea sitoutua niihin. Muussa tapauksessa arvoja on vaikea toteuttaa, sillä niiden pitävyys punnitaan erityisesti silloin kun liiketoiminnassa ja organisaatiossa myrskyää. Hallituksenkin pitää siis lujasti sitoutua arvoihin ja toteuttaa niitä päätöksenteossaan.

Millä tavoin yrityksen vastuullisuustavoitteet ohjaavat strategisia päätöksiä?

Vastuullisuustavoitteiden on ohjattava strategisia päätöksiä samoin kuin minkä tahansa tärkeän asian johon yritys on sitoutunut. Vastuullisuusteemoihin pitää perehtyä ja niiden on oltava osa hallitustyön strategista kontekstia.

LIIKETOIMINTAMALLIT JA ARVOKETJUT
Miten hallitus voi arvioida ja seurata yrityksen liiketoimintamallin kestävyyttä ja kilpailuetua pitkällä aikavälillä?

Liiketoimintamalli ja kilpailuetu oivalletaan, määritellään ja kuvataan osana strategiaprosessia, joten ne ovat hallitustyön ytimessä joka tapauksessa. Hallitus voi arvioida niiden kestävyyttä ja toimivuutta tarkastelemalla säännöllisesti erityisesti yrityksen asemaa markkinoilla – ei siis vain yrityksen omia lukuja sellaisenaan. Toimiva liiketoimintamalli ja todellinen kilpailuetu vahvistavat yrityksen suhteellista markkina-asemaa ja heikentyvä markkina-asema puolestaan kertoo väistämättä kilpailuedun ja -kyvyn sekä liiketoimintamallin pehmeydestä tai ainakin kyvyttömyydestä toteuttaa niitä.

Miten hallitus voi tukea liiketoimintamallin innovointia ja sopeutumista muuttuviin markkinaolosuhteisiin?

Tämä on olennainen osa hallituksenkin agendalla olevaa jatkuvaa strategiatyötä. Hallitukselle on erityisen olennaista jatkuva toimintaympäristön ja sen muutosten syvällinen seuraaminen. On säännöllisesti arvioitava miten toimintaympäristön muutokset vaikuttavat omaan yritykseen ja tarvittaessa ohjattava johtoa liiketoimintamallin ja tarvittavan kilpailuedun ja -kykyjen uudelleenarviointiin.

Millä tavoin hallitus varmistaa arvoketjun kestävyyden?

Samoin kuin edellisessä, hallituksen tulee kyetä arvioimaan liiketoimintaa ja arvoketjun kestävyyttä yrityksen toimintaympäristössä mukaan lukien eri sidosryhmät ja niiden roolit, lainsäädäntö, ja esimerkiksi raaka-ainemarkkinat. Tämänkin asian ytimessä on siis erinomainen toimintaympäristön ja sen muutosten ymmärrys.

OSAAMINEN, KYVYKKYYDET
Kuinka hallitus voi varmistaa, että sen jäsenillä on riittävästi monipuolista osaamista vastatakseen yrityksen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin?

Hallituksen osaamistarpeet pitää arvioida tarkastelemalla toimintaympäristöä sekä yrityksen pitkäjänteistä tehtävää eli strategiaa siinä. Hallituksessa tulee olla erinomaista ymmärrystä yrityksen toimintaympäristöstä ja siten myös toimialasta ja sillä on oltava kyky arvioida, haastaa, kyseenalaistaa ja testata yrityksen strategiaa ja sen toimeenpanoa. Hallituksen tulee olla myös osaamiseltaan myös kyvykäs ohjaamaan osaltaan yrityksen jatkuvaa kehittymistä. Hallitus voi itsearvioinnilla tarkastella ja varmistaa riittävää osaamistasoa ja näkisin, että puheenjohtajalla on tämän arvioinnin suhteen kriittinen rooli.

Miten hallitus arvioi ja kehittää omaa suorituskykyään, ja miten se pysyy ajan tasalla liiketoimintaympäristön muutoksista?

Oman suorituskyvyn arviointiin on tarjolla useita erilaisia menetelmiä itsearvioinnista ulkopuolisen tahon tekemään arviointiin. Olennaista on hallitusjäsenten halu käydä oikeasti läpi sitä, miten hallitus kykenee toimimaan tehtävässään.

Miten hallitus voi varmistaa, että yrityksen ylimmällä johdolla on tarvittavat kyvykkyydet ja taidot strategian onnistuneeseen toteuttamiseen?

Toimintaympäristö ja strategia luo viitekehyksen tässäkin, ja johdon kyvykkyydet arvioidaan tätä taustakuvaa vasten. Hyvin laaditussa strategiassa tunnistetaan myös tarvittavat kyvykkyydet ja tämä osaltaan helpottaa arviointia. Jos tuo viitekehys ja taustakuva puuttuu, on vaikea arvioida johdon kyvykkyyksien riittävyyttä ja ajaudutaan helposti mielipiteelliseen keskusteluun ylimmän johdon henkilöistä.

Mitä verkostoituminen hallitustyöskentelyn ympärillä on sinulle antanut?

Verkostoituminen on antanut minulle lisää ymmärrystä ja tietoa – viisauttakin – erilaisista tavoista tarkastella yritystoimintaa, organisaatioita ja hallitustyötä. Verkoston kesken on mielestäni arvokasta ylläpitää jatkuvaa dialogia laajakin aihepiirin parissa.

Mitä muuta elämääsi kuuluu kuin hallitustyö?

Perhe, aikuiset lapset ja ensimmäinen lapsenlapsi ovat elämäni suuria aarteita. Minulla on myös laaja kirjo harrastuksia kuntoliikunnasta, lasketteluun ja metsästykseen. Luen mielelläni niin viihde- kuin ammattikirjallisuutta ja olen myös musiikin harrastaja ja harrasteleva pöytälaatikkosäveltäjä.